Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. 
Det kan givast opptil 24 734 kroner til å dekkje faktiske og nødvendige utgifter til gravferda.

Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkorta mot:
• formue
• tenestepensjon utbetalt for månaden etter dødsfallet
• forsikringssum og liknande som blir utbetalt som følgje av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år, blir det gitt ein uavkorta gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til å dekkje utgifter til gravferda.

Båretransport

Når eit medlem i folketrygda dør i Noreg og båra med avdøde må transporterast lengre enn 20 km,
kan ein få dekka nødvendige utgifter til transport til næraste naturlege gravplass i høve til staden
der avdøde budde. Det er ein eigendel på 2 473 kroner for båretransport.

Det gjeld særlege regler når dødsfallet skjer utanfor Noreg.
Det er også særlege reglar når dødsfallet kjem av yrkesskade.

Det skal betalast ein eigendel også når avdøde er under 18 år.

Når må du søkje?

Fristen for å søkje er senast 6 månader frå dato for dødsfallet.

___________________________        Kilde Nav.no 1.1.2020

Vi er hjelper deg med utfylling av skjema, og snakker om dette når vi har planleggingssamtalen.