Gravferdsstønad

I noen tilfeller har familien rett på gravferdstønad fra Nav.
Under planleggingssamtalen med oss, orienterer vi nærmere om reglene og hjelper med søknaden.
Gravferdstønaden er behovsprøvd og kan gis med inntil eit bestemt beløp, som skal hjelpe å dekke
faktiske utgifter i forbindelse med dødsfall og gravferd.
(Beløpet fastsettes av Stortinget årlig.)

Om avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkorta mot:
• formue
• tenestepensjon utbetalt for månaden etter dødsfallet
• forsikringssum og liknande som blir utbetalt som følgje av dødsfallet.

Om avdøde var under 18 år er denne stønaden ikke behovsprøvd.
Det blir da gitt ein uavkorta gravferdsstønad som hjelper å dekke utgifter til gravferda.

Utgiftene må dokumenteres med kopi av regning fra gravferdsbyrået.
Formue må dokumenteres med utskrift av ligning.

Båretransport

Når et medlem av folketrygden dør i Norge og avdøde må transporteres lenger enn 20 km,
kan en få dekket nødvendige utgifter til båretransport, til nærmeste naturlige gravsted. 
Nav refunderer da den delen av transporten som overstiger egenandelen.
(Egenandelen fastsettes av Stortinger årlig.)

Det gjeld særlege regler om dødsfallet skjer utanfor Norge.
Det gjeld og særlege regler når dødsfallet er pga yrkesskade.

Det betales eigendel også når avdøde er under 18 år.

Når må du søke?

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dødsdato.

___________________________        Kilde Nav.no 1.1.2020